"SANCHO"
      Kursy dokształcające, korepetycje
      CHEMIA, SPEKTROSKOPIA     
STRONA GŁÓWNA       

TOP OFERTY!!!       

PROMOCJE!!!       

Kursy grupowe       

Korepetycje        indywidualne       

Oferta dla uczniów        szkół średnich       

Oferta dla        studentów       

Zajęcia w Elblągu       

Zajęcia w Gdańsku       

O mnie -->

Ceny       

Kontakt i dane       

mgr inż. Marcin Płosiński

         Moje zainteresowanie chemią rozpoczęło się natychmiast, gdy tylko zetknąłem się z tym przedmiotem (czyli w siódmej klasie szkoły podstawowej). Zainteresowanie to szybko przerodziło się w zamiłowanie. Pod koniec szkoły podstawowej nie miałem wątpliwości, że zgłębianie tej gałęzi nauki przybliża człowieka do poznania praw rządzących przyrodą. Nie miałem też wątpliwości co do wyboru dalszej drogi życia zawodowego...
         Moją chemiczną edukację kontynuowałem w Technikum Chemicznym w Grudziądzu. W okresie uczęszczania do tej szkoły brałem udział w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Następnie podjąłem studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej (kierunek: biotechnologia), które ukończyłem z wynikiem celującym. Kolejny etap zdobywania wiedzy stanowiły 4-letnie Studia Doktoranckie (także na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej). Obecnie przygotowuję się do ich ukończenia i obrony tytułu doktora nauk chemicznych.

         Mimo względnie młodego wieku, posiadam kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne. Pierwsze próby nauczania innych osób podejmowałem już w szkole podstawowej, pomagając w nauce słabszym kolegom. W technikum kontynuowałem te praktyki niemalże etatowo oraz zbierałem pierwsze doświadczenia w nauczaniu kilkunastoosobowych grup. Podczas studiów i doktoratu pomogłem wielu osobom uzyskać zaliczenie z dwóch przedmiotów, uważanych przez studentów za jedne z najtrudniejszych do zaliczenia. W ramach Studium Doktoranckiego przeprowadziłem kilkaset godzin zajęć z kilkunastoosobowymi grupami studentów.

         W procesie nauczania główny nacisk kładę na zrozumienie omawianych zagadnień. Z zasady staram się nie tracić czasu na powielanie treści podstawowych podręczników oraz na przedstawianie wiadomości wymagających wyłącznie pamięciowego przyswojenia z łatwo dostępnych źródeł (jeśli potrzeba - wskazuję odpowiednie źródła). Skupiam się natomiast na przekazywaniu wiedzy, której w podręcznikach brakuje, a zwłaszcza na nauczeniu rozumienia zagadnień, które w podręcznikach lub na lekcjach nie zostały wytłumaczone wystarczająco przejrzyście. Wszystko to oczywiście pod kątem założonego celu: przygotowania do konkretnego sprawdzianu, matury, kolokwium, egzaminu...
         Nigdy nie prowadzę zajęć ex cathedra. Priorytetem jest dla mnie utrzymywanie "żywego" kontaktu z uczniami. Podczas zajęć przez cały czas śledzę, czy przekazane przeze mnie wiadomości zostały rzeczywiście zrozumiane, zachęcam uczniów do formułowania własnych wniosków czy spostrzeżeń. Cieszę się, gdy zadają mi pytania.

         Zarówno na interesujące mnie gałęzie nauki, jak i na proces ich nauczania patrzę w równym stopniu rozumem, co sercem. Osobom uczonym staram się przekazać nie tylko wiedzę, ale także wzbudzić w nich zaintresowanie. Dzięki dużemu doświadczeniu w nauczaniu potrafię skutecznie przekazywać wiedzę z chemii na poziomie gimnazjum i szkoły średniej. Jeśli chodzi o nauczanie studentów - wyspecjalizowałem się w chemii organicznej, a moim prawdziwym konikiem jest spektroskopia (NMR, IR, MS). Udzielam także korepetycji z obliczeń w zakresie chemii nieorganicznej.

webmaster: Marcin Płosiński